Tickets.png
HUISREGELS
plant1.png
Vector Smart Object copy 10_edited.png

MAZE FESTIVAL HUIS REGLEMENT

 

MAZE VZW is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van MAZE VZW om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. MAZE VZW is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners. Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van MAZE VZW, inclusief haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet MAZE VZW integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen MAZE VZW wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen. Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van eender welk aangekocht Maze Festival ticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken. Door deze website te bezoeken, alsook een ticket te kopen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra MAZE VZW de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.


MAZE FESTIVAL TERREIN REGLEMENT


Alle bezoekers verklaren zich bij aankoop van een Maze Festival inkomticket akkoord te verklaren met het huisreglement. Wie de regels overtreedt kan de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd. Tickets worden in geen enkele omstandigheid terugbetaald. De minimum leeftijd op Maze Festival is 18 jaar. Elke bezoeker moet kunnen aantonen dat hij 18 jaar of ouder is. Bij het betreden van het festivalterrein zal je mogelijk afgetast worden op verboden voorwerpen. Zelf drank of voedsel meenemen op het festivalterrein is ten strengste verboden. Uitzonderingen om medische redenen buiten beschouwing gelaten. Gelieve in dit geval de organisatie of veiligheidsmensen hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.


NIET TOEGELATEN OP HET MAZE FESTIVAL TERREIN


Dieren (met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een beperking). Wapens, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan beschouwd worden. Alle hard- & softdrugs zijn verboden. Er is een nul tolerantie. Ook slagroompatronen en lachgas zijn ten strengste verboden. Gedurende het festival werken wij met “mensen”. Verbale en non-verbale beledigingen ten opzichte van onze vrijwilligers en medewerkers worden niet geduld. Het is verplicht je inkombandje ten alle tijden aan te hebben. Personen zonder inkombandje worden van het terrein verwijderd. Geweld op het festival terrein wordt totaal niet geduld. dit moet een feest zijn voor iedereen. Roken in de tenten is niet toegestaan. Recreatiedomein Heerenlaak is gelegen in de dorpskern van Aldeneik. we dringen er ten zeerste op aan om voor omwonenden geen extra overlast te veroorzaken of eigendommen te vernielen bij het verlaten van het festivalterrein. Op en rond het festivalterrein (dus ook op de parkings en op de openbare weg), is het ten strengste verboden flyers of ander promotioneel materiaal te verdelen. Er geldt hiervoor een absoluut politieverbod en dit om milieuredenen. Mogelijke opruimingskosten worden volledig verhaald op de organisatie die de flyers of ander promotioneel materiaal verspreid heeft. Omwille van de verhoogde terreurdreiging hebben we in samenspraak met de veiligheidsdiensten afgesproken dat grote tassen en rugzakken niet toegelaten zijn op het festivalterrein. Als u het festivalterrein verlaat en terug binnen wil moet u opnieuw betalen. buiten = opnieuw betalen. Hardnekkige overtreders worden onmiddellijk aan de politie overgedragen en kunnen mogelijk gerechtelijk vervolgd worden.


MAZE VZW

WWW.MAZEFESTIVAL.BE

INFO@MAZEFESTIVAL.BE

FESTIVAL.png
Cactus-rechts.png